Laboratorijsko mjerenje parametara toka pri pojavi hidrauličkih tranzijenata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mateo Brenko
Elvis Žic
https://orcid.org/0000-0002-5626-8394
Lara Đuričanin

Sažetak

U radu je dan opis pojave oscilacija vodnih masa na sustavu akumulacija - dovodni cjevovod – vodna komora, kao i opis pojave hidrauličkog udara koja nastaje uslijed naglog zatvaranja zatvarača na danom sustavu. U svrhu dobivanja mjerodavne hidrodinamičke analize oscilacija vodnih masa u cilindričnoj vodnoj komori provedena su eksperimentalna mjerenja na fizikalnom modelu GUNT HM156 koji predstavlja sastavni dio mjernog instrumentarija hidrotehničkog laboratorija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Hidrodinamička analiza je provedena na temelju više eksperimentalnih pokusa u kojima su kao ulazne vrijednosti uzete promjenjiva razina gornje vode u akumulaciji te različiti dotok vode (protok) u cilindričnu vodnu komoru koji je reguliran putem kuglastog ventila. Hidrodinamička analiza se bazira na dva odvojena dijela. U prvom dijelu je razmatrana isključivo promjena oscilacija vodnih masa u vodnoj komori kod naglog zatvaranja solenoidnog ventila, dok je drugi dio analize vezan za pojavu hidrauličkog udara i definiranje brzine širenja tlačnih poremećaja u vodi. Za potrebe istraživanja na fizikalnom modelu korištena je sofisticirana mjerna tehnika kao i primjena osciloskopa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
Brenko, M., Žic, E., & Đuričanin, L. (2019). Laboratorijsko mjerenje parametara toka pri pojavi hidrauličkih tranzijenata. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 21(1), 145-162. https://doi.org/10.32762/zr.21.1.9
Rubrika
Članci